T56 Kognition

 

Kognition handlar om tänkandet

och hur hjärnan fungerar.

Har du ett kognitivt funktionshinder är det 

ibland svårt att vara självständig i vardagen.

 

Hjälpmedel för dig som har ett kognitivt funktionshinder

kallas också för kognitivt stöd.

Ett kogntivt stöd gör att det blir lättare

att förstå och klara av sitt liv.

 

Ett kognitivt stöd kan vara både

tekniska hjälpmedel som datorer

och enkla saker som bilder.

 

Meningen med kognitiva stöd

är att det ska göra dig mer självständig

så att du själv kan laga mat, tvätta, skriva

eller planera och passa tider.
 

 

För att få hjälp att hitta rätt hjälpmedel

ska du kontakta en arbetsterapeut.

     

 

KÄLLA: delar från  http://habilitering.se/stockk/fragor-svar/kognition-och-kognitivt-stod

 

 

 

 

Här kan du läsa mer:

 


Kognitiv funktionsnedsättning
 

Kognitivt stöd


Kognitiva hjälpmedel


Kognitiva hjälpmedel i Uppsala län

 

Kognitiv funktionsnedsättning

Vad är det...?”

Kognition är förmågan att tänka, värdera och avgöra hur man ska agera i olika situationer.

En kognitiv funktionsnedsättning handlar om de processer som sker i hjärnan då vi tar emot,

bearbetar och förmedlar information.

Funktionsnedsättningen är dold och svårigheterna kan vara svåra att förutse och förstå.

 

Den kognitiva förmågan kan påverkas av bland annat utvecklingsstörning, traumatiska hjärnskador,

whiplashskador, autismspektrumstörningar, ADHD/DAMP, demenssjukdomar och psykiska sjukdomar

som kan ge kognitiva funktionshinder, det vill säga funktionsnedsättning av hjärnans förmåga.

 

Den kognitiva funktionsnedsättningen kan göra det svårt att minnas, ta initiativ, planera,

ha koll på tiden, lösa problem, ha struktur på dagen, ge problem med sömn och stresshantering.

Det kan påverka förmågan att ta hand om sig själv i det dagliga livet, förmågan att umgås med andra/social kontakt

och förmågan att arbeta eller att delta i regelbundna aktiviteter.

 

 

 

Kognitivt stöd

Vad är det...?”

Kognitivt stöd är allt man gör för att kompensera kognitiv funktionsnedsättning.

Kognitivt stöd kan vara produkter eller hjälpmedel. Allt från avancerade tekniska produkter som datorer

till "otekniska" enkla saker som färgad tejp eller bilder. Det kan vara hjälpmedel eller "vanliga" produkter

som de flesta använder som stöd i vardagen till exempel armbandsklocka, almanacka,

kokbok, kaffemått, karta och kompass.

Kognitivt stöd kan också vara förhållningssätt, arbetssätt och attityder.

Målet är att ge stöd så att personen blir så självständig som möjligt i vardagliga aktiviteter till exempel

laga mat, städa, tvätta, planera och få ordning på dagen, passa tider.

Kognitivt stöd innebär att ge information så att personen förstår och har användning av informationen.

 

Några exempel på detta är:

  • Tydligt, konkret och anpassat förhållningssätt:

- Mena det man säger, enkelt språk
- Korta informationer
- En i taget
- Skriftlig information
- Bilder eller foton
- Konkreta föremål
- Handfast guidning

  • Rutiner, vanor och strategier anpassade för personen

- Skapa sig goda rutiner; sovtider, mattider, tid för dusch
- Vad mår jag bra av att göra eller inte göra?
- Strategier på vad jag ska göra om jag blir stressad, försenad med mera
- Planera veckan till exempel göra matsedel
- Sociala berättelser

  • Tid och planering

- Göra tiden tydlig med till exempel kognitiva hjälpmedel
- Tydliggöra rum, märka upp i hemmet eller på arbetsplatsen
- Instruktion/checklista för vardagliga aktiviteter som till exempel städning, tvätt, dusch
- Instruktion/checklista för arbetsuppgifter

  • Kognitiva hjälpmedel

- Hjälpmedel för tid
- Hjälpmedel för att ta initiativ
- Hjälpmedel för påminnelse
- Hjälpmedel för struktur, att få ordning på dagen
- Hjälpmedel för sömn/stresshantering

  • Vanliga produkter

- Många vanliga produkter kan ge stöd i vardagliga situationer
- Uppmärkning av lådor och skåp; ”var sak på sin plats – tema”

 

Kognitiva hjälpmedel

Vad är det...?”

Kognitiva hjälpmedel ger stöd åt hjärnans funktioner

 - hjälpmedel för tid
 - hjälpmedel för påminnelse
 - hjälpmedel för struktur
 - hjälpmedel för att ta initiativ
 - hjälpmedel för sömn och stresshantering

För personer med kognitiva funktionshinder kan dessa hjälpmedel vara ett komplement till stöd

och hjälp i vardagen för ökad trygghet, självständighet, aktivitet och delaktighet i samhället.

 

Vem ansvarar för att personer med funktionshinder får hjälpmedel?

Landsting och kommun har enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) skyldighet att erbjuda hjälpmedel till personer med funktionshinder.

HSL är en ramlag. Det innebär att varje landsting och kommun själv kan besluta om regler för hjälpmedel,

till exempel vilka produkter som ska betraktas som hjälpmedel och kunna förskrivas till personer med funktionshinder.

De beslutar även om eventuella avgifter. Möjligheten att erhålla ett visst hjälpmedel kan därmed variera på var i landet man bor.

Hjälpmedel förskrivs oftast av arbetsterapeuter.

 

Vart vänder man sig?

Vanligtvis är det arbetsterapeut som bedömer behovet och förskriver hjälpmedel.

Om du behöver hjälpmedel kan du vända dig till exempel till distriktsarbetsterapeut, hjälpmedelscentral.

Har du kontakt inom till exempel barn- eller vuxenhabilitering eller kommunens socialpsykiatri,

landstingets psykiatri med mera så kan du vända dig dit.

 

Kostnad?
Kognitiva hjälpmedel som förskrivs av kommun och landsting får man oftast låna gratis så länge man behov av det.

Sedan skall hjälpmedlet lämnas tillbaka.

Ibland förekommer avgifter.

Vissa hjälpmedel får man köpa själv.

 

Bostadsanpassning?
Ibland kan bostaden behöva anpassas för att öka tryggheten och säkerheten i hemmet.

Bostadsanpassningsbidrag kan ges till personer med funktionshinder som bor permanent i sin bostad.

Ansökan om bidrag görs i den kommun där man bor.

Ett exempel på bostadsanpassning för personer med kognitiva funktionshinder är spisvakt.

 

 

Kognitiva hjälpmedel i Uppsala län

I Uppsala län är hjälpmedelsansvaret uppdelat mellan kommun och landsting. Kommunen har ansvar för att låna ut hjälpmedel till personer över 21 år

med rörelsehinder eller kognitiv funktionsnedsättning.

Läs mer om kommunens hjälpmedelsansvar:

 

https://www.uppsala.se/stod-och-omsorg/aldreomsorg-och-senior/hjalpmedel-och-rehabilitering/

 

 


  Landstinget har ansvar för att låna ut hjälpmedel till personer under 21 år
också syn- hörsel- tal- och kommunikationshjälpmedel
för både barn och vuxna.

Läs mer om landstingets hjälpmedelsansvar:

 

https://www.uppsala.se/stod-och-omsorg/aldreomsorg-och-senior/hjalpmedel-och-rehabilitering/

  

http://www.lul.se/sv/Vard-halsa/Stod-vid-funktionshinder/hjalpmedel/

 

 

 

Hur får jag hjälpmedel?

Är du i behov av kognitiva hjälpmedel ska du vända dig till en arbetsterapeut.

Har du tidigare haft kontakt med arbetsterapeut kan du vända dig dit

till exempel på Habiliteringen i Uppsala län,

arbetsterapeut inom Hälso- och sjukvårdsenheten i kommunen(HS),

eller arbetsterapeut inom psykiatrin med mera.

 

Om du är osäker på vilken arbetsterapeut du ska vända dig till kan du kontakta

informationsgruppen på Kontoret för hälsa, vård och omsorg tel: 018-727 65 00

 

Arbetsterapeuten  ansvarar för bedömning,

utskrivning och uppföljning av kognitiva hjälpmedel och

övriga hjälpmedel, både i hemmet, på arbetsplatsen eller på fritiden.

Arbetsterapeuten hjälper dig att få det hjälpmedel som passar dig bäst.

 

 

 

 Är du över 21 år och i behov av bildstöd kan arbetsterapeuten förskriva en så kallad bildstödslicens.

Du får då bildstöd utskrivet som individuellt hjälpmedel.

Det innebär att du under ett år, till en maximal kostnad av 500 kronor/år

kan kontakta OrdBild för att beställa bildstöd vid behov.

Efter ett år kontaktas arbetsterapeut igen för ny bedömning.